Cookie beleid V.V. De Meern

De website van V.V. De Meern is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Contributies

Artikel 1 - aanmelden lidmaatschap

 1. Het aanmeldformulier van V.V. De Meern (de vereniging) is te downloaden vanaf de website van V.V. De Meern.
 2. Men kan uitsluitend lid worden door het volledig ingevulde en ondertekende aanmeldformulier per post te retourneren aan de ledenadministratie: Postbus 106, 3454 ZJ De Meern. Het lidmaatschap gaat in op de dag waarop de speler (m/v) in een team is geplaatst en start met spelen of deelneemt aan een trainingsgroep, tenzij het nieuwe lid met de ledenadministratie een nadere ingangsdatum is overeengekomen.
 3. Vanaf de datum van plaatsing en aanmelding bij de KNVB is het lid contributie verschuldigd. Voor diegenen die gedurende het voetbalseizoen lid worden, geldt een reductieregeling. Deze wordt jaarlijks vastgesteld door het verenigingsbestuur.
 4. Door ondertekening van het aanmeldformulier geeft het nieuwe lid tevens te kennen dat hij of zij akkoord gaat met de bepalingen van dit reglement, dat op de website staat.
 5. Binnen vier weken na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt de aanvrager van of namens het verenigingsbestuur een ontvangstbevestiging per email en informatie over het plaatsen op een wachtlijst of in een team/trainingsgroep. De aanmelding is pas officieel na deze ontvangstbevestiging.

Artikel 2 - wijzigen gegevens lid

 1. Leden zijn verplicht onverwijld wijzigingen van hun adres-, email- en telefoongegevens én wijzigingen in (bank)rekeningnummers te melden aan de ledenadministratie. Eventuele kosten die door de vereniging moeten worden gemaakt om veranderde gegevens te achterhalen, kunnen op het betreffende lid worden verhaald.

Artikel 3 - contributie

 1. Onder contributie wordt verstaan: de jaarlijkse bijdrage, te voldoen in één termijn via handmatige betaling of in twee termijnen via automatische incasso. De contributie van leden die na het innen van de eerste termijn in juli lid worden, wordt in één termijn geïncasseerd. Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso de contributie voldoen.

Artikel 4 - wijze van betaling

 1. Nieuwe leden dienen gelijktijdig met hun aanmelding de vereniging te machtigen om doorlopend contributie zoals bedoeld in artikel 3 lid 1 te incasseren door middel van automatische incasso. Zonder volledig ingevulde ondertekende machtiging is inschrijven als lid niet mogelijk.
 2. De contributie bij automatische incasso wordt in twee termijnen (juli en oktober) afgeschreven. Leden die een machtiging hebben afgegeven voor automatische incasso, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening waarvan op deze data de contributiegelden mogen worden afgeschreven.
 3. Indien de bank de afgeschreven gelden om wat voor reden dan ook storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven, zal de vereniging een brief/contributienota verhoogd met € 15,00 boete verzenden, teneinde het lid in de gelegenheid te stellen aan zijn of haar contributieverplichtingen te voldoen. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Hierna kan de invorderingsprocedure conform artikel 6 gestart worden.
 4. Leden die hun contributie handmatig betalen, dienen hun contributie voor het daaropvolgende seizoen zonder nadere aankondiging van de vereniging vóór 1 juli te voldoen.
 5. Leden die niet voldaan hebben aan het gestelde in artikel 4.4. krijgen een brief/contributienota verhoogd met € 2,50 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum. Als betaling dan nog niet ontvangen is, volgt een laatste brief waarbij de contributie nog eens verhoogd wordt met een boete van € 15,00.

Artikel 5- opzegging lidmaatschap

 1. Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging dient uiterlijk 1 juli van het lopende voetbalseizoen te geschieden. Als een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap automatisch door tot het einde van het daaropvolgende seizoen/verenigingsjaar.
 2. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de ledenadministratie van de vereniging. Uiterlijk op 30 juni verzendt de ledenadministratie schriftelijk of per email een bevestiging van de opzegging. Bij geschillen omtrent de beëindiging van het lidmaatschap kan slechts de, door de ledenadministratie verzonden, bevestiging het lid tot bewijs van daadwerkelijk opzegging dienen.
 3. Er vindt geen restitutie van contributie plaats indien tijdens het seizoen/verenigingsjaar het lidmaatschap wordt opgezegd.

Artikel 6 - te late betaling

 1. In geval van te late betaling kan, met inachtneming van de bepalingen in artikel 4, het verenigingsbestuur het betreffende lid een train en/of speelverbod opleggen. Dit train- en of speelverbod wordt direct opgeheven als alsnog betaling ontvangen is.
 2. Leden die 3 maanden na aanbieding van de eerste brief/contributienota niet aan hun contributieverplichting hebben voldaan, kunnen door het verenigingsbestuur uit hun lidmaatschap worden ontzet. Hun lidmaatschap eindigt aan het einde van het voetbalseizoen. Derhalve blijft de contributie, inclusief eventuele verhoging door administratiekosten, boete, rente- en incassokoten, verschuldigd.
 3. Royementen door de verenging zullen onverwijld aan de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond worden gemeld.
 4. Het verenigingsbestuur kan de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle hieruit voortvloeiende kosten volledig voor rekening van het lid.

Artikel 7 - boetes

 1. Boetes welke aan een lid persoonlijk door de KNVB zijn opgelegd, worden aan het betreffende lid doorberekend. Inning van de boete gebeurt door middel van een schriftelijk verzoek/factuur. De boete wordt verhoogd met € 1,00 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum.
 2. Boetes welke door de KNVB aan een team zijn opgelegd, worden voorgelegd aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur kan besluiten of en in welke mate de boete verhaald wordt op één of meerdere leden van het betreffende team. Inning van de boete gebeurt door middel van een schriftelijk verzoek/factuur. De boete wordt verhoogd met € 1,00 administratiekosten. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum.
 3. Bij het sturen van een herinnering van in gebreke stelling wordt een extra toeslag van € 2,00 in rekening gebracht. De vervaldatum wordt gesteld op twee weken na de verzenddatum.
 4. Indien de boete, incl. verhoging met administratiekosten en extra toeslag, niet binnen de in artikel 7.3 vermelde vervaldatum voldaan is, kan het verenigingsbestuur het betreffende lid een train- en/of speelverbod opleggen. Dit train- en of speelverbod wordt direct opgeheven als alsnog betaling ontvangen is.

Artikel 8 - hardheidsclausule

 1. Blessures geven geen recht op contributierestitutie. Indien een lid door een (langdurige) ziekte of ongeval met een lange revalidatieperiode niet kan deelnemen aan trainingen en wedstrijden, kan een deel van de contributie gerestitueerd worden. Hiertoe dient het betreffende lid aan het einde van het seizoen een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast in te dienen bij het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur neemt aan het eind van het seizoen hier een besluit in; dit besluit is onbetwistbaar.
 2. Zwangerschap van vrouwelijke leden is een reden tot gedeeltelijke restitutie van contributie.

Artikel 9 - U-pashouders

Leden die gebruik maken van de gemeentelijke kortingsregeling U-pas, moeten vóór 1 juli, voorafgaand aan het seizoen waarvoor de korting geldt, een kopie van de U-pas indienen bij de ledenadministratie. Indien het niet mogelijk is dat tijdig in te dienen, moet dat onverwijld schriftelijk gemeld worden met de reden waarom de pas nog niet beschikbaar is. Indien de U-pashouder geen gebruik van de U-pas meer kan of mag maken in het volgende seizoen, dient dit schriftelijk bij de ledenadministratie te worden gemeld. Indien aan het bepaalde in dit artikel niet wordt voldaan, wordt een boete van € 10 opgelegd. Betaling hiervan dient binnen 2 weken te hebben plaats gevonden. Zo niet, dan kan een train- en speelverbod worden opgelegd.

Artikel 10 - ingangsdatum en reglementswijziging

 1. Dit reglement is vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 19 november 2012 en is vanaf die datum geldig. In de algemene ledenvergadering van 25 november 2013 is artikel 9 vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 26 november 2018 is artikel 7 aangepast.
 2. Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door de algemene ledenvergadering van de vereniging.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!