Cookie beleid V.V. De Meern

De website van V.V. De Meern is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: “Voetbalvereniging De Meern”. De officiële afkorting is "V.V. De Meern".
 2. Zij heeft haar zetel in De Meern deeluitmakend van de Gemeente Utrecht.
 3. De kleuren van de vereniging zijn oranje en zwart.
 4. Het standaard sporttenue bestaat uit:
  - een oranje shirt;
  - een zwarte broek en zwarte kousen met oranje boord;
 5. De vereniging stelt een kledinglijn in clubkleuren en voorzien van clublogo vast. De vereniging heeft een overeenkomst met een kledingleverancier waarin kortingen voor de kleding en overige artikelen worden bedongen. Zowel de vereniging als individuele leden, teams en sponsoren krijgen hierdoor bepaalde kortingen.

  Alle kleding die door teams of andere groepen wordt aangeschaft, ongeacht door wie deze betaald wordt en die in clubverband (wedstrijden, trainingen, toernooien, activiteiten, uitjes, etc.) gedragen wordt, dient a) aan deze kledinglijn te voldoen en b) via de vereniging bij de kledingleverancier aangeschaft te worden.

  Met deze regel wordt uniformiteit van kleding en daarmee herkenbaarheid nagestreefd en daarnaast zo laag mogelijke kosten, direct dan wel indirect, voor de vereniging, individuele leden en teams, en waar mogelijk ook voor sponsoren.
  Indien deze regel wordt overtreden, wordt bij een eerste overtreding in een seizoen € 50 boete aan het betreffende team opgelegd, bij een tweede overtreding binnen hetzelfde seizoen wederom € 50 boete en bij een derde overtreding in hetzelfde seizoen wordt, naast wederom een boete van € 50, het betreffende team uit de competitie teruggetrokken.

Artikel 2 - Leden

De vereniging bestaat uit:

 1. Spelende leden, onderverdeeld in seniorleden, juniorleden, pupillen en mini’s (kabouters).
 2. Trainende leden.
 3. Niet-spelende leden
 4. Medewerkers
 5. Ereleden en leden van verdienste.

Toelichting op:

 1. Spelende leden zijn gerechtigd deel te nemen aan trainingen en wedstrijden van de commissies voetbal, tot welke zij zijn toegetreden
  Seniorleden zijn zij, die op 31 december van het lopende seizoen de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
  Juniorleden zijn zij, die op 31 december van het lopende seizoen in de leeftijdsgroep vallen van 12 t/m 17 jaar.
  Pupillen zijn zij, die op 31 december van het lopende seizoen in de leeftijdsgroep vallen van 6 t/m 11 jaar.
  Mini’s (kabouters) zijn zij, die de leeftijd van 5 jaar hebben.
  Juniorleden kunnen, mits met toestemming van het verenigingsbestuur en met in achtneming van Art. 10 lid 2 sub b van het  Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal ingedeeld worden bij de seniorleden.
 2. Trainende leden zijn zij, die niet gerechtigd zijn om aan wedstrijden deel te nemen, maar wel aan trainingen.
 3. Niet-spelende leden zijn zij, die niet gerechtigd zijn om aan wedstrijden en trainingen deel te nemen.
 4. Medewerkers zijn betaalde krachten en niet betaalde vrijwilligers, welke niet verplicht zijn contributie te betalen en zich niet als lid behoeven aan- of af te melden. Ze zijn wel KNVB-lid en hebben stemrecht.
 5. Ereleden zijn personen die zich voor de voetbalsport in zijn algemeen en V.V. De Meern in het bijzonder zeer verdienstelijk hebben gemaakt. Leden van verdienste zijn leden die zich op bijzondere wijze voor V.V. De Meern hebben ingespannen.

Artikel 3 - Donateurs

De vereniging kent behalve leden ook donateurs, waarvan de positie in de vereniging is omschreven in artikel 8 der statuten. Donateurs hebben vrije toegang tot het sportpark bij activiteiten van respectievelijk georganiseerd door de vereniging en ontvangen het clubblad.

Artikel 4 - Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding en na bevestiging door een commissie voetbal of het verenigingsbestuur. Minderjarigen hebben bij de aanvraag een wettige vertegenwoordiger nodig.

Artikel 5 - Financiële verplichtingen van de leden

 1. De jaarlijkse contributie wordt ieder jaar door de algemene leden vergadering op voordracht van het verenigingsbestuur vastgesteld. Voor de wijze van betaling en overige voorwaarden wordt verwezen naar het Reglement contributie en boetes.

 2. Kosten, voortvloeiend uit door de K.N.V.B. tegen het betreffende lid genomen strafmaatregelen worden aan hem/haar doorberekend. Voor de wijze van inning en overige bepalingen in deze wordt verwezen naar het Reglement contributie en boetes.

Artikel 6 - Tuctrechtspraak

In aanvulling op Art. 6 van de statuten wordt verwezen naar het Tuchtreglement.

Artikel 7 - Structuur van de vereniging

 1. De vereniging als geheel wordt geleid door het verenigingsbestuur dat wordt gekozen en samengesteld en dat muteert conform artikel 9 der Statuten. Alle besluiten van het verenigingsbestuur zijn binnen haar bevoegdheden bindend voor de gehele vereniging; zij kunnen slechts door de algemene leden vergadering ongedaan worden gemaakt. Het verenigingsbestuur houdt toezicht op de algemene gang van zaken en het functioneren van de commissies.
 2. Onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur zijn binnen de vereniging de volgende commissies permanent werkzaam:
  1. commissie senioren
  2. commissie jeugd
  3. commissie van beheer
  4. sponsorcommissie
  5. materiaalcommissie
  6. kledingcommissie
  7. tuchtcommissie
  8. technische commissie
  9. scheidsrechterscommissie
  10. vrijwilligerscommissie
  Het verenigingsbestuur is bevoegd tot het instellen en opheffen van tijdelijk werkzame commissies ter ondersteuning van de uitvoering van haar beleid. Leden van het verenigingsbestuur hebben te allen tijde toegang tot vergaderingen van genoemde commissies. Zij kunnen tevens aan het hoofd staan, c.q. lid zijn van deze commissies, behoudens het terzake gestelde in artikel 11 van dit reglement.
 3. Door de algemene ledenvergadering zijn de volgende commissies ingesteld en worden jaarlijks daarvan de leden benoemd:
  1. beroepscommissie
  2. commisse redactie clubblad
  3. commissie beheer website
  4. commissie redactie wedstrijdkrant
 4. De algemene ledenvergadering is eveneens bevoegd tijdelijke commissies in te stellen of op te heffen, indien zij zulks in het belang van de vereniging nodig acht.

Artikel 8 - Het verenigingsbestuur

 1. De kandidaatstelling voor de benoeming tot lid van het verenigingsbestuur voor de in artikel 9, lid 1 van de Statuten genoemde functies geschiedt door:
  - het verenigingsbestuur
  - door tenminste 10 gezamenlijk handelende leden door schriftelijke opgave van de naam en de   akkoordverklaring van de kandidaat en hun eigen namen aan de secretaris van het verenigingsbestuur, mits deze opgave tenminste 5 x 24 uur voor aanvang van de vergadering in bezit van de secretaris van het verenigingbestuur is.
 2. De vergaderingen van het verenigingsbestuur vinden ten minste éénmaal per twee maanden plaats en worden bijeengeroepen door de secretaris. Toegang tot de vergaderingen van het verenigingsbestuur hebben, behoudens de leden van het verenigingsbestuur, degenen, die daartoe door het verenigings-bestuur zijn uitgenodigd.
 3. De voorzitter geeft met inachtneming van de Statuten leiding aan en houdt toezicht op het verenigings-leven. Hij/zij is de officiële woordvoerder der vereniging. Hij/zij geeft leiding aan het verenigingsbestuur en houdt toezicht op het uitvoeren van besluiten van het verenigingsbestuur. Hij/zij heeft het recht de beraadslagingen op de algemene leden vergadering te doen beëindigen, indien hij/zij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te hervatten, als tenminste tien procent van de aanwezige leden hierom verzoekt.
 4. Het verenigingsbestuur kiest uit haar midden een vice-voorzitter, die, bij ontstentenis of belet van de voorzitter, optreedt als diens plaatsvervanger.
 5. De secretaris voert de administratie van de vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij/zij is belast met het notuleren van de vergadering van het verenigingsbestuur en de algemene leden vergaderingen. Alle uitgaande secretariële stukken worden door hem/haar, namens de vereniging, ondertekend en hij/zij is verplicht van deze stukken afschrift te houden. Alle inkomende stukken brengt hij/zij op de eerstvolgende vergadering ter kennis van het verenigingsbestuur. Hij/zij houdt toezicht op de ledenadministratie. Hij/zij beheert het verenigingsarchief. Hij/zij onderhoudt alle contacten met de gemeente Utrecht, de Vereniging Sportbelang Utrecht en de K.N.V.B. (met uitzondering van wedstrijd- en strafzaken die toebehoren aan de commissies voetbal).
 6. De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. Hij/zij draagt zorg voor:
  - de inning van de contributies en boetes (in samenwerking met de commissiebesturen), opbrengst uit toto en lotto, bijdragen van donateurs en overige inkomsten van de vereniging.
  - het toezicht op het beheer van de gelden van de kantine.
  - het toezicht op en de controle van de boeken van de commissies.
  De penningmeester houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en schulden van de vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem/haar niet gedaan dan tegen behoorlijke kwitantie. Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem/haar belegd overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. Op de jaarlijkse algemene leden vergadering brengt hij/zij namens het bestuur verslag uit over zijn beheer; tevens dient hij/zij namens het bestuur een begroting in betreffende de inkomsten en uitgaven voor het lopende verenigingsjaar en een meerjarenbegroting. Hij/zij is gehouden aan de kascommissie inzage te geven van de kas en van alle boeken en bescheiden en ook overigens alle inlichtingen te verstrekken welke de commissie van hem/haar ter zake van zijn beheer mocht verlangen. Gelijke verplichting bestaat voor hem/haar jegens het verenigingsbestuur, dat hem/haar te allen tijde ter verantwoording kan roepen. Voor uitgaven en opnamen van € 2.000,-- (zegge: tweeduizend euro) en hoger die niet in de begroting zijn voorzien is een besluit van het verenigingsbestuur vereist. Voor uitgaven groter dan € 15.000,-- (zegge: vijftienduizend euro) die niet in de begroting zijn voorzien is toestemming van de algemene leden vergadering vereist.
 7. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Van elke bijeenkomst van het dagelijks bestuur dient een kort verslag op de eerstvolgende verenigingsbestuursvergadering te worden uitgebracht.

Artikel 9 - Commissies

Bepalingen die gelden voor alle door het verenigingsbestuur commissies:

 1. In zijn eerste vergadering na benoeming stelt de nieuwe commissie in onderling overleg voor elk lid diens taak vast en brengt deze ter kennis aan haar leden en/of medewerkers en het verenigingsbestuur.
 2. Notulen van de vergadering van de commissie worden aan het verenigingsbestuur verzonden.
 3. De commissie vergadert ten minste éénmaal per twee maanden. Besluiten van de commissie zijn slechts dan bindend voor de leden en/of medewerkers van de betreffende commissie indien genomen in een vergadering waar een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en het betreffende besluit niet in strijd is met de belangen van de vereniging of van een andere commissie, zulks ter beoordeling van het verenigingsbestuur. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
 4. Besluiten en andere relevante zaken de leden en/of medewerkers betreffend worden zo spoedig mogelijk aan hen meegedeeld.
 5. Elke commissie brengt uiterlijk twee maanden na het verstrijken van het boekjaar verslag uit aan het verenigingsbestuur. Dit verslag bestaat uit een inhoudelijk en een financieel deel. Het inhoudelijk verslag bestaat uit een jaarverslag waarin de activiteiten van het afgelopen jaar beschreven staan, alsmede een activiteitenplan voor het komende jaar. Het verenigingsbestuur verstrekt een indeling c.q. inhoudsopgave. Het financieel verslag bestaat uit een resultatenrekening over het afgelopen boekjaar, een balans per het einde van het boekjaar, een schriftelijke toelichting op zowel de resultatenrekening als de balans en een begroting voor het komende boekjaar en een toelichting op de begroting. Voor de inrichting van de financiële rapportages worden richtlijnen door het verenigingsbestuur verstrekt. Commissies die niet de beschikking hebben over een eigen penningmeester maken in samenwerking met de algemeen penningmeester een financieel verslag.
 6. Commissies die niet over een eigen penningmeester beschikken worden periodiek door de algemeen penningmeester op de hoogte gehouden van de financiële stand van zaken.
 7. Het verenigingsbestuur is bevoegd te allen tijde de boeken van de commissie te controleren of te laten controleren.
 8. Elke commissie is gehouden binnen de haar toegekende begroting te blijven. Bij te verwachten afwijkingen dient dit onverwijld bij het verenigingsbestuur te worden gemeld.

Artikel 10 - Commissies voetbal

 1. Onder de Commissies Voetbal van de vereniging vallen:
  Jeugd: hiertoe behoren alle juniorleden, pupillen en mini’s (kabouters) (meisjes en jongens).
  Senioren: hiertoe behoren alle:
  1. spelende leden (dames en heren), die in competitieverband spelen.
  2. trainende leden, die onder verantwoordelijkheid van de commissie trainen.
 2. Elk seniorlid is vrij in de zaterdag- of zondagcompetitie uit te komen, één en ander conform het bepaalde in Art. 10, lid 2 sub a het Reglement Wedstrijd Amateurvoetbal. De mogelijkheid om in de zaterdagcompetitie uit te komen wordt beperkt door de volle bezetting op zaterdag. Per seizoen wordt bepaald welke mogelijkheden er zijn.
 3. De overgang van een lid van de zaterdag- naar de zondagcompetitie en andersom dient bij voorkeur vóór 31 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen te geschieden.
 4. Een commissie voetbal bestaat uit ten minste drie leden, w.o. een voorzitter en een secretaris. De leden van elke commissie voetbal worden benoemd door het verenigingsbestuur. De respectieve commissies voetbal zijn bevoegd tot het doen van een voordracht aan het verenigingsbestuur voor de te benoemen leden van hun respectieve commissie. De benoeming geldt voor één jaar gelijklopend aan het verenigingsjaar.
 5. De commissies voetbal dragen er zorg voor dat het beoefenen en beleven van de voetbalsport in al zijn verschijningsvormen en voor alle te onderscheiden doelgroepen mogelijk is. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan sportiviteit, respect voor de ander, teamgeest en gemeenschapszin.
 6. De commissies voetbal bevorderen en bewaken dat de gedragsregels voor haar leden, voor het gebruik van de accommodatie en de ter beschikking gestelde materialen worden nageleefd
 7. De commissies voetbal bevorderen een goede doorstroming van jeugdleden naar de senioren.
 8. De commissies voetbal werken volgens een, door het verenigingsbestuur goedgekeurd, technisch beleidsplan.
 9. Voorzitters van de  commissies voetbal kunnen ten allen tijde naar buiten toe optreden, indien dit hun eigen commissie betreft.
 10. De commissies voetbal bevorderen het houden van evenementen om de binding van haar leden en/of medewerkers met de vereniging te vergroten.
 11. Elke commissie voetbal dient ruim voor de aanvang van het seizoen een opgave aan de materiaalcommissie te verstrekken voor benodigd spelmateriaal.
 12. De commissies voetbal beschikken over een eigen penningmeester. Indien een commissie voetbal daarin niet kan of wil voorzien, dan worden de taken van de penningmeester door de penningmeester van het verenigingsbestuur uitgevoerd.
 13. Bij de aanstelling van trainers, die voor hun diensten betaald worden, doet de commissie een voordracht aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur is bevoegd tot het aanstellen van betaalde trainers.
 14. De commissies voetbal zijn bevoegd met de K.N.V.B. contacten te onderhouden voor zover dit wedstrijd- en strafzaken van teams en leden van de eigen commissie voetbal betreft.

Artikel 11 - Overige commissies

 1. Commissie van Beheer (CVB) :
  1. De Commissie van Beheer heeft als taak het op een goede wijze inrichten, beheren en onderhouden van het clubgebouw, de overige opstallen en velden. Dit alles voor zover deze taken niet behoren tot externe organisaties.
  2. De Commissie van Beheer bestaat uit tenminste drie leden w.o. een voorzitter en secretaris.
  3. De leden van de Commissie van Beheer worden benoemd door het verenigingsbestuur. De Commissie van Beheer is bevoegd tot het doen van een voordracht voor de te benoemen leden. De benoeming geldt voor één jaar gelijklopend aan het verenigingsjaar.
  4. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Commissie van Beheer:
   1. opstellen en uitvoeren van een (meerjaren)onderhoudsplan
   2. schoonhouden van terreinen en tribunes
   3. contact onderhouden met gemeentelijke diensten die over het onderhoud en beheer van de velden gaan
   4. in overleg met het verenigingsbestuur bepalen en mede bewaken van gedragsregels bij gebruik van sportpark en opstallen, parkeerterrein en velden
   5. loket zijn waar gebruikers gebreken aan het clubgebouw, tribune en eigendommen op en langs de velden kunnen melden
   6. organiseren van personele bezetting en (doen) uitvoeren van (kleine) onderhoudswerkzaamheden aan het clubgebouw en overige clubeigendommen op en langs de velden.
 2. Commissie redactie clubblad:
  1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden, welke jaarlijks door de algemene leden vergadering worden benoemd. De leden van de commissie worden benoemd voor de periode van één jaar ingaande de dag na de algemene leden vergadering waarop men benoemd is. Met dien verstande dat de benoeming eindigt op de dag van de volgende algemene leden vergadering, tussentijdse algemene leden vergaderingen niet meegerekend. Haar taak bestaat uit het uitbrengen van een clubblad, met een minimum van vier keer per jaar.
  2. Alle financiële transacties geschieden door de penningmeester van de vereniging. Investeringen worden slechts gedaan na toestemming van het verenigingsbestuur.
  3. De commissie heeft het recht artikelen en beeldmateriaal te publiceren zonder voorafgaande toestemming van het verenigingsbestuur. De artikelen mogen niet kwetsend of storend zijn voor het goed functioneren van de vereniging alsmede de uitdraging daarvan naar buiten.
 3. Commissie beheer website:
  1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden, welke jaarlijks door de algemene leden vergadering worden benoemd. De leden van de commissie worden benoemd voor de periode van één jaar ingaande de dag na de algemene leden vergadering waarop men benoemd is. Met dien verstande dat de benoeming eindigt op de dag van de volgende algemene leden vergadering, tussentijdse algemene leden vergaderingen niet meegerekend. Haar taak bestaat uit het beheer van de website.
  2. Alle financiële transacties geschieden door de penningmeester van de vereniging. Investeringen worden slechts gedaan na toestemming van het verenigingsbestuur.
  3. De commissie heeft het recht artikelen en beeldmateriaal te publiceren zonder voorafgaande toestemming van het verenigingsbestuur. De artikelen mogen niet kwetsend of storend zijn voor het goed functioneren van de vereniging alsmede de uitdraging daarvan naar buiten.
 4. Sponsorcommissie:
  1. De commissie bestaat uit ten minste vier leden. De leden worden benoemd door het verenigingsbestuur.
  2. De sponsorcommissie heeft als doel, door het werven van externe fondsen, extra activiteiten binnen de vereniging te financieren. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de exploitatie van de vereniging niet afhankelijk mag worden van de verworven sponsorgelden.
  3. Het verenigingsbestuur bepaalt de aard en de mate waarin sponsoring en reclame kan voorkomen.
 5. Materiaalcommissie:
  1. De materiaalcommissie heeft als taak het inkopen, onderhouden en uitgeven van spelmateriaal ten behoeve van de commissies voetbal.
  2. De materiaalcommissie bestaat uit tenminste twee leden.
  3. De leden van de materiaalcommissie worden benoemd door het verenigingsbestuur. De leden van de materiaalcommissie zijn bevoegd tot het doen van een voordracht voor de te benoemen leden. De benoeming geldt voor één jaar gelijklopend aan het verenigingsjaar.
 6. Kledingcommissie
  1. De commissie regelt alle operationele zaken inzake kleding, o.a. aanschaf, levering en beheer. Alleen deze commissie is gerechtigd namens de vereniging kleding aan te schaffen.
  2. De commissie bestaat uit ten minste twee leden, waarbij de commissies voetbal vertegenwoordigd zijn. Leden worden benoemd door het Verenigingsbestuur.
  3. De commissie bepaalt in overleg met het Verenigingsbestuur de samenstelling en verkoopprijs van alle onderdelen van de kledinglijn.
 7. Tuchtcommissie:
  1. De tuchtcommissie doet voorstellen aan het verenigingsbestuur voor wat betreft het opleggen, de vorm en de hoogte van straffen van leden zoals bepaald in artikel 6 van de statuten en vastgelegd in het tuchtreglement, met dien verstande dat de commissies voetbal ook de bevoegdheid hebben om berispingen en uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden op te leggen.

  2. De tuchtcommissie bestaat uit ten minste drie leden, welke worden benoemd door het verenigingsbestuur

 8. Beroepscommissie:

  1. De beroepscommissie is het orgaan dat conform artikel 6, lid 8a van de statuten is aangewezen om beroepen tegen opgelegde verenigingsstraffen te behandelen en een uitspraak te doen.
  2. De beroepscommissie bestaat uit drie leden, welke worden benoemd door de algemene ledenvergadering.
 9. Technische Commissie
  1. De commissie bestaat uit het, door het Verenigingsbestuur aangestelde, Hoofd Jeugdopleiding en laagcoördinatoren voor niet-selectieteams (A t/m F), coördinatoren Bovenbouw Meisjes, Onderbouw Meisjes en keepers.
  2. De commissie is, tezamen met de direct verantwoordelijke(n) binnen de Commissie Jeugd, verantwoordelijk voor het indelen van spelers bij de selectieteams van de jeugd.
  3. Binnen de commissie is het Hoofd Jeugdopleiding, tezamen met de Commissie Jeugd en het Verenigingsbestuur, verantwoordelijk voor de aanstelling en het functioneren van de trainers van de jeugdselectieteams en tezamen met deze trainers, voor de toedeling van spelers aan de selectieteams.
  4. Binnen de commissie zijn de verantwoordelijke(n) binnen de Commissie Jeugd, tezamen met de Laagcoördinatoren verantwoordelijk voor de aanstelling en het functioneren van de trainers van de niet-selectieteams.
  5. Binnen de commissie zijn de laagcoördinatoren, tezamen met de verantwoordelijk(en) binnen de Commissie Jeugd en de trainers verantwoordelijk voor de indeling van spelers van niet-selectieteams, het coördineren van eventuele spelerstekorten, kwaliteitsbewaking van de trainingen, coaching en selectieprocedure bij E- en F-pupillen.
 10. Scheidsrechterscommissie
  1. De commissie is verantwoordelijk voor de werving van eigen scheidsrechters, hen te begeleiden en hun belangenbehartiging.
  2. De commissie draagt zorg voor het opleiden van eigen scheidsrechters en het stimuleren van jongeren om te gaan fluiten.
  3. De commissie draagt zorg voor het verhogen van de spelregelkennis van de leden, o.a. door het organiseren van spelregelbijeenkomsten en -cursussen.
  4. De commissie draagt zorg voor het aanbieden en organiseren van BOS-cursussen.
  5. De commissie onderhoudt contact met de KNVB inzake scheidsrechterszaken.
  6. De commissie bestaat uit tenminste drie leden, welke worden benoemd door het Verenigingsbestuur.
 11. Vrijwilligerscommissie
  1. De commissie inventariseert onder de (ouders van jeugd-)leden of er interesse is voor vrijwilligerswerk binnen de vereniging en legt daarbij, in relevante gevallen, contact met de commissies waar vacatures zijn.
  2. De commissie verzorgt, samen met het verantwoordelijke lid van het Verenigingsbestuur, attenties voor vrijwilligers. Het kan hierbij gaan om zogeheten Kerstattenties en bij bijzondere gelegenheden.
  3. De commissie bestaat uit ten minste twee leden.

Artikel 12 - Gedragscode

 1. Leden van V.V. De Meern zijn verplicht zich respectvol te gedragen ten opzichte van de tegenstander, de arbitrage, de toeschouwers, de eigen medespelers, de ter beschikking gestelde accommodatie en het materiaal.
 2. Door het Verenigingsbestuur zijn gebruiksregels voor het clubgebouw en sportpark en gedragsregels vastgesteld, waaraan een ieder zich dient te houden. Deze regels zijn op de website gepubliceerd.

Artikel 13 - Algemene ledenvergaderingen

 1. Alle leden hebben recht op jaarstukken, die tenminste bevatten:
  - de agenda
  - de notulen van de vorige algemene leden vergadering.
  - het jaarverslag van het bestuur.
  - het financieel jaarverslag van het bestuur.
  - de (meerjaren-)begroting van de vereniging
  - de namen van de kandidaten voor het verenigingsbestuur en de commissies.
  De jaarstukken dienen 14 dagen voor de algemene leden vergadering ter beschikking te zijn van de individuele leden.
 2. De leden hebben het recht om tijdens de Algemene Leden Vergadering voorstellen, die een directe inhoudelijke relatie hebben met het betreffende agendapunt, in stemming te brengen.

Artikel 14 - Onkosten en vergoedingen

Het verenigingsbestuur is bevoegd om leden, de door hen ten behoeve van de vereniging gemaakte onkosten te vergoeden. Eveneens is zij bevoegd vergoedingen voor bewezen diensten aan leden te betalen. De penningmeester is gehouden deze kosten naar aard en omvang te verbijzonderen en de algemene leden vergadering hieromtrent inzicht te verschaffen.

Artikel 15 - Omgaan met eigendommen vereniging

Leden dienen als een goed huisvader met eigendommen van de vereniging om te gaan. Dit geldt ook voor door de vereniging aan spelers beschikbaar gestelde kleding en overige uitrusting. De kosten van vervanging van vermiste of beschadigde kleding en overige uitrusting, voor zover geen normale slijtage, zullen op het betreffende lid of team verhaald worden.

Artikel 16 - Schade

Indien iemand eigendommen van de vereniging beschadigt dan worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- kosten van vervanging of vervangende onderdelen
- kosten ingeval reparatie door een bedrijf
- bedrag van € 20 per uur, met een minimum van € 5, voor de tijd die vrijwilligers kwijt zijn met reparatie of vervanging  

Indien de schade door de dader wordt gemeld dan worden alleen bovenstaande kosten in rekening gebracht. Indien de schade niet wordt gemeld en de dader wordt achterhaald dan wordt ook een boete van 20% over bovenstaande kosten in rekening gebracht, met een minimum van € 10 en een maximum van € 100.

Artikel 17 - Collectief straffen

Onder collectief wangedrag wordt verstaan: wangedrag door twee of meer personen van een team. Bij collectief wangedrag kan een straf (schorsing, boete, royement, etc.) opgelegd worden aan het hele team. Een collectieve boete wordt hoofdelijk over alle spelers van het team verdeeld.

Indien een team zich niet houdt aan de gebruiksregels (bijvoorbeeld een kleedkamer niet netjes achterlaat) kan per overtreding een boete van € 50 aan het team worden opgelegd. Bij herhaling kan de boete verhoogd worden tot € 100 per overtreding.

Teams die besluiten van het verenigingsbestuur niet respecteren kunnen bestraft worden met een berisping, een boete tot € 500, terugtrekken uit de competitie, schorsing of royement. In geval van een boete wordt die hoofdelijk omgeslagen over alle spelers van het team.

Artikel 18 - Slotbepalingen

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het verenigingsbestuur.

Ieder lid wordt geacht de bepalingen der Statuten en van het huishoudelijk reglement, alsmede alle verder wettig vastgestelde en behoorlijk bekend gemaakte regels en bepalingen te kennen.

Ieder lid wordt in staat gesteld bij toetreding een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement op te vragen bij het verenigingsbestuur.

De algemene leden vergadering kan dispensatie verlenen aan de bepalingen van dit reglement, mits niet in strijd komende met de Statuten en de bepalingen van dit reglement in die gevallen waarin een bepaalde meerderheid wordt vereist. 

Aldus vastgesteld ter algemene leden vergadering van 19 november 2012 en gewijzigd in die van 25 november 2013, 23 mei 2016, 27 mei 2019 en 23 mei 2022.

Bij herziening van Statuten en het huishoudelijk reglement en de goedkeuring daarvan is het verenigingsbestuur verplicht deze op verzoek aan de leden van de vereniging uit te reiken. Publicatie vindt plaats op de website van de vereniging.

Opmerking: Daar waar 'hij' staat kan uiteraard ook 'zij' gelezen worden.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!